Statuten

Hoofdstuk 1: Omschrijving en doel van de vereniging

Art. 1
De naam van de feitelijke vereniging is ‘Moeder Zeug’.

Art. 2
Moeder Zeug is een caféclub van Café Amber, Blandijnberg 2, 9000 Gent.

Art. 3
Moeder Zeug staat buiten alle politieke, godsdienstige en wijsgerige opvattingen. De voertaal is Nederlands.

Art. 4
De kleuren van Moeder Zeug zijn zwart-wit-zwart.

Art. 5
De zetel van Moeder Zeug is gelegen op het adres van de praeses.

Art. 6
De verplaatsing van de zetel gebeurt bij de aanduiding van de nieuwe praeses.

Art. 7
Moeder Zeug is een feitelijke vereniging en heeft bijgevolg geen rechtspersoonlijkheid als vereniging.

Art. 8
Moeder Zeug is een feitelijke vereniging van en door studenten, oud-studenten en personen die in de geest van de club de activiteiten willen bijwonen.
Het doel van de vereniging is de leden te verenigen in vriendschap en leutemakerij.
Dit dient te gebeuren door het organiseren van feestelijkheden, cultuur- en sportactiviteiten.

Hoofdstuk 2: De leden

Art. 9
Men kan enkel lid worden als men 18 is of die leeftijd bereikt in het werkjaar.

Art. 10
Er zijn binnen Moeder Zeug 4 soorten leden: (1) de effectieve leden (commilitones & praesidium), (2) de prosenioren, (3) de peter & (4) de schachten.

Art. 11
Moeder Zeug doopt en ontgroent haar schachten en schachtinnen.

Art. 12
De effectieve leden worden geacht student te zijn in Gent of gestudeerd te hebben in Gent, met de mogelijkheid om leden in uitzonderlijke gevallen, maar in de geest van Moeder Zeug, toe te laten. De nieuwe leden betalen het lidgeld. Leden hebben stemrecht en zijn verkiesbaar.

Art. 13
Prosenioren hebben stemrecht en zijn verkiesbaar.

Art. 14
De peter van de club kijkt toe op een goed verloop van het clubjaar. Hij heeft stemrecht, maar is niet verkiesbaar.

Art. 15
Het lidgeld wordt bepaald in het begin van het werkjaar door het praesidium en wordt medegedeeld op de eerste activiteit van het nieuwe jaar.

Art. 16
Het praesidium heeft het recht om het lidmaadschap van leden te beëindigen indien deze leden de werking van de club verstoren of tegenwerken. Hiervoor is een tweederdemeerderheid vereist van het praesidium. Nadat dit lid hier persoonlijk van op de hoogte is gebracht door het dagelijks bestuur, krijgt hij of zij de kans zich te verdedigen. Daarna beslist het praesidium bij tweederdemeerderheid of het lidmaadschap ingetrokken wordt.

Hoofdstuk 3: Organen

Art. 17
Moeder Zeug wordt geleid door het praesidium. Het praesidium moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de vereniging. Het praesidium bestaat minstens uit de praeses, de vicepraeses, de quaestaris, de schachtentemmer, de cantor, de zedenmeester, de RTT, de PR & de webtor. Het praesidium is vrij om, indien het dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen.

Art. 18
De praeses, vicepraeses & quaestaris vormen het dagelijks bestuur. Deze functies zijn onderling qua functie onverenigbaar. De overige leden van het praesidium kunnen meerdere, doch niet meer dan twee functies uitoefenen indien dit nodig geacht wordt door het dagelijkse bestuur.

Art. 19
Het praesidium is het hoogste orgaan van Moeder Zeug. Enkel het praesidium en de prosenioren hebben het recht om wijzigingen in de statuten voor te stellen.

Art. 20
Het praesidium kan bijeengeroepen worden door de praeses voor elke reden die hij of zij relevant acht. Er kan ook een algemene vergadering samengeroepen worden op aanvraag van tweederde van de leden van Moeder Zeug.

Art. 21
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden als tweederdemeerderheid van het praesidium instemt.

Art. 22
Omschrijving van de functies

1) Praeses: hij is de voorzitter van de vereniging en leidt de activiteiten. Hij organiseert en delegeert de taken die niet statutair zijn vastgelegd.

2) Vicepraeses: hij is de rechterhand van de praeses. Bij afwezigheid van de praeses zal hij hem vervangen. Hij stelt de verslagen van de vergaderingen op en houdt de leden op de hoogte van de activiteiten.

3) Quaestaris: hij is verplicht een kasboek bij te houden en verslag uit te brengen op iederen praesidiumvergadering. Hij regelt alle betalingen en ontvangsten van de club. Hij houdt ook een algemene ledenlijst bij. Hij neemt verslag van de vergaderingen.

4) Cantor: hij kiest en heft iedereen aan op cantussen.

5) Zedenmeester: hij of zij zorgt ervoor dat de clubavonden ordelijk verlopen en dat er gezwegen wordt wanneer het nodig is.

6) Schachtentemmer: hij leert de schachten het verloop van de cantussen (bladzijden lezen, verba, tempora, etc.).

7) Webtor: hij informeert de activiteiten van de club naar de leden toe met behulp van alle sociale media die Moeder Zeug ter harer beschikking heeft.

8) RTT: dit staat voor cultuuR, feesT & sporT. Hij organiseert voor elk onderdeel minstens één activiteit per jaar. Hij maakt dit minstens twee weken voordien bekend aan het dagelijkse bestuur.

Hoofdstuk 4: Praesidiumvergaderingen

Art. 23
Het praesidium komt minstens een maal om de twee maand samen binnen het academiejaar.

Art. 24
De praeses stelt samen met de vicepraeses de agenda op en overloopt deze bij het begin van de vergadering. De overige bestuursleden kunnen de agendapunten aanvullen maar nooit wijzigen of afwijzen.

Art. 25

Een praesidiumvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft plus één van de praesidiumleden en moet voorgezeten worden door de praeses. De vicepraeses leidt de vergadering bij afwezigheid van de praeses en neemt hierbij ook zijn taken over.

Art. 26
Bij beslissingen heeft elk lid van het praesidium stemrecht.

Art. 27
Een beslissing is pas geldig bij de helft plus één van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen heeft de praeses de doorslaggevende stem.

Art. 28
Indien een praesidiumlid niet aanwezig kan zijn op een vergadering, kan zijn stem door middel van een aantoonbare volmacht door een ander praesidiumlid worden medegedeeld.

Art. 29
Leden kunnen altijd aanwezig zijn op de praesidiumvergadering, mits zij een aanvraag doen bij het dagelijkse bestuur en dit ook goedgekeurd wordt door dit dagelijks bestuur.

Art. 30: Ontslagname van een praesidiumlid
a)
Een praesidiumlid kan zijn ontslag indienen op een praesidiumvergadering. Dit ontslag zal aanvaard worden.
b) De praeses kiest zelf een waardige vervanger onder de leden.
c) Indien de praeses ontslag neemt, wordt deze vervangen door de vicepraeses. Indien ook deze laatste ontslag neemt, ligt de beslissing opnieuw bij de aanwezige prosenioren op een kiesvergadering.

Art. 31: Ontslag aan een praesidiumlid
a)
Een praesidiumlid kan enkel uit zijn functie ontheven worden bij een tweederdemeerderheid van het voltallige praesidium. Iedereen van de leden kan een motie indienen bij de praeses om iemand uit zijn functie te ontslaan. Er wordt bij gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van deze motie door het praesidium.
De vergadering wordt dan onmiddellijk geschorst en het praesidium komt samen binnen de 8 dagen, waar de verschillende partijen hun standpunten mogen verdedigen. Na de uiteenzetting wordt er overgegaan tot een geheime stemming. Hierbij is een tweederdemeerderheid nodig. Deze beslissing is onherroepelijk.
b) De praeses kiest een waardige vervanger onder de leden.
c) Bij ontslag van de praeses neemt de vicepraeses zijn taak over.

Hoofdstuk 5: Verkiezingen

Art. 32
De methode van het verkiezen van de nieuwe praeses wordt bepaald door de huidige praeses, het huidig praesidium en de actieve prosenioren.

Art. 33
De praeses stelt vervolgens zelf zijn praesidium samen uit de kandidaturen.

Hoofdstuk 6: De doop

Art. 34
Een nieuw lid van Moeder Zeug, schacht genaamd, dient zich op een doopcantus van het academiejaar te laten dopen om tot de club te behoren.
Deze kan worden ingelegd door de praeses en de schachtentemmer. De doop is een beproeving voor de nieuwe leden. De schachtentemmer leidt dit hele gebeuren, organiseert het en staat in voor de schachten op cantussen voor de rest van het jaar.
De schachten worden effectieve leden na hun ontgroening.

Art. 35
De doop bestaat erin dat de schachten gemiddeld 12 pintjes (3 liter bier in de vorm van 12 flesjes bier van 25cl) drinken binnen twee uur. De nadruk bij de doop ligt vooral op de collegialiteit tussen de schachten.

Hoofdstuk 7: Algemene bepalingen

Art. 36
Het lied van Moeder Zeug werd geschreven door prosenior Philippe Deleu op de melodie van ‘Mooi man’ (Mannenspoor Karrespoor)

De tekst luidt:
Wij zijn de zwijntjes van het Vlaamse land.
We zullen Gent doen beven, een pintje in de hand.
Als het werk gedaan is achter den buro
Vluchten wij ons kot uit, en het feesten doen we zo

Refrein
Ja, dat is Moe, Moe, Moeder Zeug
Bij Moeder is het altijd feest
Moe, Moe, Moeder Zeug
Zuipen als de Zeugen en teker gaan als een beest.

We trekken aan de belle, ons keel is weeral droog.
We drinken nog een pintje, in den Amber aan de toog.
We knorren tegen porren, kom maar snel alier.
Geen parels voor de zwijnen, geef de Zeugen liever bier

Refrein

Art. 37
De club gebruikt de Gentse codex. De cantussen verlopen volgens de witte bladzijden met bauwe rand van deze codex, of afwijkingen die hierop ontstaan zijn in de traditie van Moeder Zeug.

Art. 38
Alle leden moeten zich aan de statuten houden. Wat niet in de statuten staat, wordt door de praeses bepaald, in overleg met andere praesidiumleden en de prosenioren. Het praesidium kan de statuten interpreteren of de reglementen aanpassen.

Art. 39
Er dient een algemene ledenlijst bijgehouden te worden door de quaestaris.

Art. 40
Alle statutaire en bijgevoegde praesidiumfuncties zijn onbezoldigd.

Art. 41
De statuten liggen ter inzage op het adres van de praeses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s